ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้


ดูภาพทั้งหมด >>>

การประชุมเสวนาทางวิชาการ “ทิศทางการปฏิบัติงานของ ทปสท.ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตามพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562”

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้


คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุม >>>

ต้อนรับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงาน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีฯ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ต้อนรับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสภาคณาจารย์ โดยมี อ.จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์
ดูภาพทั้งหมด >>>

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

อ.จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
ดูภาพทั้งหมด >>>

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

อ.จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
ดูภาพทั้งหมด >>>

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

อ.จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
ดูภาพทั้งหมด >>>

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

สภาคณาจารย์และข้าราชการ" วันที่ 20 มีนาคม 2562 อ.จิตเจริญ ศรขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
ดูภาพทั้งหมด >>>

ข่าว/กิจกรรมทั้งหมด