เกี่ยวกับเรา


ประวัติ

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
                 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลง
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ยังผลให้สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ยกฐานะเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา
     ปัจจุบัน สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

พันธกิจ

พันธกิจ
(1) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
(2) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
(3) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(4) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อ.จิตเจริญ ศรขวัญ
ประธานกรรมการ


อ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
กรรมการ

อ.ศุภมัย พรหมแก้ว
กรรมการ

อ.ศิริวรรณ กำแพงพันธ์
กรรมการ

อ.วัชรพล วงศ์จันทร์
กรรมการ

อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
กรรมการ

ผศ. ดร.ณพัฐอร บัวฉุน
กรรมการ

นายกำพลศักดิ์ มณีงาม
กรรมการ

น.ส.สุภัทรา อภิชาติ
กรรมการ

น.ส.นรีกานต์ ภูมิคงทอง
กรรมการ

อ.จิตตรี จิตแจ้ง
กรรมการและเลขานุการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงเพียงใจ เสือเอก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ